entro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana

 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Náhuatl Mexicano de la Huasteca Hidalguense

Sexagésimo primer periodo de sesiones
Tema 68 del programa
Resolución aprobada por la Asamblea General.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Ten kiijtok Asamblea General,

Achtoui kitachilijkej ne amat kati kiselij ne Konsejo de Derechos Humanos ten itoka Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, kati kitalilijkej se numeroj 1/2 ten kifirmarojkej ipan 29 de junio metsti de 2006 xiuit.

Nojkia kielamijkej ne amat kati kitsinpeualtij ne Deklarasion uan kipixtok se numeroj 61/178 kati kifirmarojkej ipan 20 de diciembre metsti de 2006 xiuit, kinejkej tekitisej mas tonalli pampa naja motajtaniliyayaj kenijkatsa kichiuasej ne amat, nojkia kinejkej achtoui kirevisarosej ni amat antes de ke kitamiltisej monechikoaj.

107 tanechikolisti
 23 de septiembre metsti  de 2007 xiuit

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Ne Asamblea General
Nopa tekit kati pejkej kichichiuaj, mopaleuijkej ika nopa Carta  de las Naciones Unidas, ten kiitouayaya nochi ten motemakakej kichiuasej nopa estados.

Kiitojkej ke ni kanke itstokej san maseualtsitsin (komunidades) elisej san semej kenamej sekijnok, uan nochi maseualmej kualtiyas itstosej, mouikasej kej ininjuantin kinekisej, uan ma kintepanitakaj kej maseualmej.

Kej kiijtoaj, ke ni kanke itsokej san maseualtsitsin (komunidades) kipaleuia nochi ni ten Mexko talli eli, pampa nochi ten Mexko kipiya eli ininaxka.

Nojkia kiijtoaj ke nochi ni tamanti ten kichiuaj ni san maseualtsitsin, onkaj sekijnok komunidades kati eli más ixtachixtok ke ne sekij, ipan polítika, tiopan, kenijkatsa monauatiaj, ini amo nelia, san kiijtoaj, san istakatilisti, pampa nochi komunidades eli san se.

Amo akajyok kinixpanos san maseualtsitsin, ya ika ompa kiitojtok ni amat.

Kintekipachoj ke nopa san maseualtsitsin kinixpanokej ne achiya, entes keman ualajkej maseualmej de sejkoyok euanij (españoles) keman kinteuijkej, kinejeliuisuijkej uan kinkuilijkej talli, kinchijkej san maseualtsitsin ma san mokauakaj.

Yeka chikauak tekitikej tekichiuanij para ke nopa san maseualtsitsin kipiyasej kanke miyanasej uan kanke kinmanauisej, uan kinmanauilisej inintal, kenijkatsa monauatiyayaj ipan ininkomunidades, uan nochi ten kipiyaj kanke mochantijtokej.

Ika ompa kiijtoa ni amat, kenijkatsa  smante ipati kitepanitasej nochi ten kichiuaj uan ten kipiyaj san maseualtsitsin, pampa nojkia kiijtoa ipan sekijnoj amat kenamej ne tratados, acuerdos uan sekijnoj amat ten kisenkajtokej tekichiuanij ininuaya ne estados.

Nojkia tiueyichiuaj ni komunidades kanke san maseualtsitsin itstokej pampa ininseli monauatiyaj uan mopaleuiaj keman tekitij,  ininjuantin nojkia kipaleuiaj Mexko para kipankixtiaj nochi ten kichiua, uan aman ya, amo san mokauaj uan amo san keueli mokauaj ma kinixpanokaj, pampa kipiyaj miyak tajlamikilisti.

Nopa tekichiuanij tekitij chikauak ika ni amat, kitemoaj amo ma poliui ten san maseualtsistin kipiyaj uan ika ni amat,  kipiyas tetilisti inintekij uan inintanauatil.

Kimatij taj nochi ne maseualmej (koyomej) kitepanitasej nochi ten kipiyaj uan kichiuaj san maseualtsitsin kej ankiitaj kenijkatsa itsokej, kenijkatsa kichiuaj se iluit, kenijkatsa monauatiyaj, kenijkatsa se tamanti para ininjuantin tauel ipati uan kiueyichiuaj, nochi inin elis más ipati taj motepanitas uan nochi inon mokauas para nochi tonalli.

Nojkia kinekij ma poloui nopa ten kichijtiualauij sekijnok maseualmej kati mokuiliyaj uejueyi talli, kinekij ma nopan san maseualtsitsin ma itstokaj kualli uan ma mouikakaj kualli ika sekijnok altepemej ten nochi kati eltok ipan ni taltipakti.

Kintekipachoa uan kinekij ke nopa san maseualtsitsin ma kipiyakaj nochi ten ni amat kineki (derechos) uan ma kinpaleuikaj ininkoneuaj ma momachtikaj, ma kinijnelikaj, para kualli itstosej, kenamej ni amat kineki (derechos del niño).

Inin amat kati kitemoa miyak tamanti, eli se ueyi amat kati miyak ipati pampa nelixtachixtok, yeka kifirmarojkej miyak Estados, uan eli se amat kati kitepanitasej nochi maseualmej kati itstokej ipan ni taltipakti (internacional).

Nochi nopa amat kati Estados kifirmarojkej tratados, acuerdos uan sekijnok, kinekij nopa Estados uan komunidades ma kualli mouikakaj uan ma mopaleuikaj keman kinekisej kichiuasej se tamanti para san maseualtsitsin.

Kiijtouaj sekijnok amat kenamej ni Carta de las Naciones Unidas, ne Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ne Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uan nojkia ne Deklarasion uan Programa de Viena, kiijtoaj kenijkatsa smante ipati kimanauisej nochi ten ininaxka ne san maseualtsitsin (derechos), para kualtiyas monauatisej ininseli ipan ininkomunidades, ma kipiyakaj inintekichiuanij.

Ni Deklarasion kinmaka tetilisti nochi nopa san maseualtsitsin para amo akaj amo kinkauas ma monauatikaj, ininjuantin kimatij kenijkatsa monechikosej para kikualchijchiuasej se kualanti ipan ininkomunidad, inin amat kinmanauiya para kichiuasej ipan nochi taltipakti (internacional).

Nojkia ika ni amat kinekij ma kintepanitakaj san maseualtsitsin, ma kinchiuilikaj justisiaj, ma kinselikaj ipan tekikalko uan nopa tekichiuanij ma kinkualchijchiuilikaj kualanti, kiani achi kualli mouikasej san maseualtsitsin iuaya nopa Estado (tekichiuanij), uan amo san kej ueli kinixpanosej o tamanti kinilisej pampa san maseualtsitsin.

Ni ten kichijkej tekichiuanij (Deklarasion) kinnonotsaj sekijnok tekichiuanij ma tekitikaj para kinpaleuisej san maseualtsitsin uan ma kintajtanilikaj kenijkatsa kinekij ma tekitikaj para keman kisas se amat o se tapaleuilisti.

Ne Naciones Unidas yaya ikuentaj para tekitisej uan ma kitachilikaj kenijkatsa tekititiyauij tekichiuanij ika ni amat, ni Naciones Unidas ikuentaj kiniluis san maseualtsitsin ke onkaj amat kati kinmanauia.

Ni Deklarasion eli se ueyi tapaleuilisti para san maseualtsitsin, ika ni amat kitsinpeualtiyaj para kinmanauisej ten ininaxaka san maseualtsitsin (derechos) uan nojkia nochi ne tekit ten kichiuas ne Sistema de Naciones Unidas, nochi yas para kinpaleuisej san maseualtsitsin.

Ipan ni amat kena kiitaj ipati ke nopa san maseualtsitsin kipiyaj (derechos) uan amo san kej ueli kinixpanosej nopa koyomej pampa kiampa kiijtoa nopa derecho internacional, uan ininjuantin itstokej majkatokej (libres) para monauatisej kej ininjuantin kinekisej.

Nojkia kiixitaj ipan ni deklaracion ke nopa komunidades amo san se, uan moneki motepanitas kej sekijnok itstokej, kenijkatsa tekitij, kej kichiuaj se iluit uan miyak tamanti ten kichiuaj nopa san maseualtsitsin. Ni komunidades amo san nikan Mexko onkaj, onkaj ejeliuis ipan ni taltipakti.

Ipan ni amat, kitaliaj ni Deklarasion kati tekichiuanij kichichijkej uan kinekij ma kitepanitakaj, para nochi kualli tiitstosej ni tamanti:

Artículo 1
Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechos ten ni amat kati itokaj Deklarasion kinmaka para ma kitepanitakaj ininderechos Humanos uan kualtiyas kichiuasej ten ininjuantin kinekij, san amo ma kinixpanokaj tekichiuanij, inin tamanti kiamataltokej ipan Carta de las Naciones Unidas, ipan Declaración Universal de Derechos Humanos uan ipan amat kati itokaj normativa internacional ten Derechos Humanos.

Artículo 2
Nopa komunidades kanke itstokej san maseualtsitsin eli san se ika sekijnok komunidades, uan kualtiyas monauatisej kej ininjuantin kinekisej, amo akaj kinixpanos pampa san maseualtsitsin, pampa ininjuantin seyok tamanti itstokej amo san se kej ne koyomej, yeka ni Deklarasion kinmanauia.

Artículo 3
Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derecho para kipejpenasej tekichiuanij para kinnauatis ipan ininkomunidad, uan kualtiyas tekitisej kanke ininjuantin kinekisej, uan tomintanisej kej ininjuantin kinekisej, uan nojkia kej ininkuantin kinekisej itstosej.

Artículo 4
Nopa san maseualtsitsin ininjuantin kimatij taj kinekij kintalisej tekichiuanij ipan ininkomunidad para kikualchichiuasej kualanti kati san nopona mochiua, uan ininjuantin kimatij kenijkatsa moinamasej para moorganisarosej.

Artículo 5
Nopa san maseualtsitsin nojkia kualtiyas tapaleuisej ipan polítikaj ten kichiuaj sekijnok tekichiuanij, uan kenijkatsa kikixtiaj tomin nopa altepemej, o kenijkatsa moorganisaroaj, pero más kualli kisentokilisej ten ininjuantin kichiuaj ipan ininkomunidades pampa inon mas kipiya ipati para kinkauilijteuasej ininkoneuan ten ininjuantin kichiuayayaj.

Artículo 6
Nochi san maseualtsitsin kipiyaj se talli kanke kiijtosej euanij o ualauij (nacionalidad).

Artículo  7
1.- Nochi nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj ma kinmanauikaj tekichiuanij para kualli itstosej, ma taiskaltikaj, ma elikaj masealmej kati tatsontekonmatij, ma yasej kanke ininjuantin kinekisej, ma tekitikaj para kualli itstosej uan ma kualli kipiyakaj inintakayo.

2.- Yon se tekichijket amo eltok kinmiktis pampa san maseualtsitsin, o kinitskisej konemej uan kinuikasej sejkoyok, ininjuantin kipiyaj derecho para momanauisej san sejko uan amo akaj kintetsopas para kichiuasej ten amo kinekij.

Artículo 8
1.- Amo akaj eltok kiniluis ma amo kikualnextikaj  se iluit kati ininjuantin kinekij kichiuasej, nojkia amo akaj eltok para kiniuluis kenijkatsa kichiuasej para kipolosej ten ininjuantin kichijtiualauij entes ya uejkajki.

2.- Nopa estados tekitisej uan kiitosej kenijkatsa kimanauisej uan kikualchichiuasej se tamanti kenamej nikan tikamataliaj:

a) Keman maseualmej o tekichiuanij kinekisej kinkixtilisej ten ininjuantin kipiyaj o ininaxka, ten ininjuantin momajtokejya kichiuaj pampa san maseualtsitsin.

b) Keman akajya kinekis kinkuilis inintal, kanke mochantijtokej, ten ika tekitij o ten ika tomintanij.

c) Keman tekichiuanij o sekijnok maseualmej kinekisej kinixpanoluilisej ininderechos.

d) Keman akajya kinekis ma kichiuakaj ten ininjuantin amo momajtokej kichiuaj.

e) Keman akajya kikixtis amat (propaganda) kanke kiijtos ke nopa san maseualtsitsin amo tajki elij, o amo kipiyaj ininpatij.

Artículo 9
Nochi san maseualtsitsin eltok itstosej ipan se komunidad kanke itstokej san maseualtsitsin, uan kichiuasej nochi ten ininjuantin kimatij ten kualli, iluit, komontekit uan sekijnok tamanti, amo akaj eltok kinixpanos pampa ininjuantin kiani tekitij.

Artículo 10
Nopa san maseaultsitsin amo akaj eltok kinjuersauis para ma yakaj sejkoyok ma mochantitij, kena kualtiyas taj ininjuantin kinekij, uan moneki kintaxtauis se tekichijket taj kineki ma yakaj, nojkia taj kualtiyas teipan sempa mokuepasej kanke itstoyaj.

Artículo 11
1.- Kipiyaj derechoj nopa san maseualtsitsin kiixnextisej nochi ten kimatij kichiuaj, kenijkatsa motiochiuaj, mosiuajtiyaj, keman kichijchiuaj at, keman kiiluichiuiliaj se santojtsin, keman kichiuaj se tajpalolli o yauij kanajya onmotiochiuaj, nochi ni eli tauel ipati para kichiuasej uan nochi konemej uan telpokamej ma tapaleuikaj para ni tamanti amo ma poliuis.

2.- Keman amo ika inintempa san maseualtsitsin, kitsakej kanajya kanke yauiyayaj onmotiochiuaj o kanke panoyayaj, nopa tekichiuanij eltok para kichiuas ma sempa ma kitekiuikaj nopa talli. Pampa taj ino panos, uajka kiijtosneki ke kinixpanoj san maseualtsitsin.

Artículo 12
1.- Nopa san maseualtstsin eltok para ma tenextilikaj kenijkatsa itstokej uan kenijkatsa tekichiuaj ipan ininkomunidades, kenijkatsa iluichiuaj, kenijkatsa mosiuajtiaj, kenijkatsa kikuaaltiaj se konetsin uan taya kichiuaj keman ya takuaaltijkej, kenijkatsa kichiuaj keman kinmajtekiyaj ininkopaleuan, kenijkatsa kichiuaj se tamanalisti, kenijkatsa motiochiuaj, taya kichiuaj keman se toikni miki uan ma kinkauakaj sekijnok maseualmej ma kitachilikaj nochi ni tamanti ten ininjuantin kichiuaj.

2.- Taj nopa san maseualtsitsin kinkuilijkej se tamanti kanke kichiuayayaj se taijki, kanke motiochiuayayaj o kanke kichiuayayaj se tamanalisti, nopa tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para ma kinkuepilikaj nopa ten kinkuilijkej.

Artículo 13
1.- Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj para ma kinmachtikaj ininkoneuaj kenijkatsa uejchiuaj, taj nahuatl, maya, zapoteco, otomí o sekijnok tamanti, nojkia kenijkatsa tajkuilouayayaj ne achiya, kipiyaj derechoj ma kitalilikaj se tatokayot ininkomunidades, ininkoneuaj uan ma nochipa mokaua nopa tatokayot.

2.- Ininkuentaj tekichiuanij kichiuasej ma motepanita ni tamanti kati tikijkuilojkej uejkapan, uan nojkia nopa tekichiuanij kitemosej kenijkatsa nopa san maseualtsitsin kualtiyas momachilisej ininuaya koyomej keman kipiyasej se kualanti, keman motajtanisej se taiki ne tekikalko, taj amo kualtiyas mochiuas ni tamanti, uajka kitemosej seyok maseuali kati uejchiuas por nopase (intérprete).

Artículo 14
1.- Nopa san maseualtsitsin eltok kinnauatisej nopa kati kinmachtiaj ininkoneuan, uan ma kinmachtikaj ininkoneuan ika nauat, maya, zapoteco, otomi o seyok tamanti uan amo ma kielkauakaj nochi ten kichiuaj san maseualtsitsin.

2.- Nochi san maseualtsitsin eltok momachtisej hasta kampa ininjuantin kinekisej ajsitij, amo akaj kinkixtilis ni derechoj ten tekichiuanij kinmakaj.

3.- Nopa tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para ke nopa san maseualtsitsin kualtiyas kinmachtisej ika nauat, maya, zapoteco, otomí o sekijnok tamanti, inin más para nopa konemej pilkentsitsin.

Artículo 15
1.- Ni Deklarasion kiijtoa ke nopa san maseualtsitsin kati itstokej ipan komunidades, nopa tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para ke nopa ten san masealtsitsin kichiuaj, nojkia ma kinmachtikaj konemej uan  amo san ni konemej, ma kinnextilikaj sekijnok maseualmej.

2.- Tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para mokamanaluisej ininuaya nopa san maseualtsitsin para ma tami nochi taixpanolisti ten panoj nopa san maseualtsitsin keman yauij altepeko, uan kichiuasej nopa tekichiuanij para ma tetepanitakaj nopa koyomej uan ma san te itakaj.

Artículo 16
1.- Nopa san maseualtsitsin eltok kitekiuisej teposmej kanke uejchiuaj ika nauat, maya, zapoteco, otomi o sekijnok tamanti, uan amo akaj eltok para amo kinkauas.

2.- Nopa teposmej kanke uejchiuaj koyomej (de gobierno) eltok kamanalosej ten kipiya Mexko, ke ankiitaj ejeliuis seseyok tamanti uejchiuaj san maseualtsitsin kej ni nauat, maya, zapoteco, otomi o sekijnok tamanti, nojkia kichiuasej kanke uejchiuaj koyomej ipan ne teposmej kati kipiya iaxka, ma nojkia ma kiijtokaj ten kipiya Mexko.

Artículo 17
1.- Nochi san maseualtsitsin eltok tekitisej kanke ininjuantin kinekisej, san moneki amo ma kichiuakaj se tekit kati amo kuali o kati tekichiuanij amo kuali kiitaj, inin derechoj eltok para san maseualtsitsin uan kiijtoa nopa derecho internacional (kampa ueli) uan ipan nochi ni Mexko (nacional).

2.- Amo eltok nopa masealmej kinjuersajuisej nopa konemej ma tekitikaj o nopa tekit kati kichiuaj nopa konemej mauilili uan kualtiyas mokokos, o kinempolos itsontekon o pampa tekiti amo uelis momachtis, yeka nopa tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para amo ma pano ni tamanti.

3.- Nopa san maseualtsitsin amo eltok kineliuisuisej kanke tekitij, moneki ma kintaxtauikaj kualli.

Artículo 18
Nopa san maseualtsitsin eltok uejchiuasej keman kimanauisej ininderechoj, kualtiyas kitalisej se maseualli kati kimanauis iderechoj o nojkia kikualchijchiuasej ininkualanti kenamej kichiuaj ipan ininkomunidad.

Artículo 19
Ne tekichiuanij (Estados) kintajtanilisej san maseualtsitsin kenijkatsa kinekij ma tekichiuakaj, antes de kikixtisej se amat (ley) para amo  kinsosolos nopa san maseualtsitsin.

Artículo 20
1.- Amo akaj eltok kiniluis nopa san maseualtsitsin ma amo kichiuakaj ten ya kichiualtiualauiyajya ne achiya, ma mopanoltikaj kej ininjuantin kualtiyasej, uan ma tekitikaj kampa ininjuantin kinekisej para mopaleuisej mojmosta.

2.- Maseualtsitsin kati kinkuilijkej se taijki ya sea tekichiuanij o koyomej, kipiyaj derechoj kinkuepilisej nopa ten kinkixtilijkej.

Artículo 21
1.- Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj tekitisej para ma kualli itstosej, nojkia para ininkoneuan momachtisej, tekitisej para kualli itstosej para amo mokokosej, para kipiyasej inincha uan tekichiuanij ma kinmanauikaj.

2.- Nopa tekichiuanij de Estados kiitasej kenijkatsa kichiuasej para ke nopa san maseualtsitsin itstosej kualli para amo tajki ma kintsontapana, kinpaleuisej más nopa ueuentsitsin, nanatsitsin, konemej, telpokamej, siuamej, uan maseualmej kati mokokoaj.

Artículo 22
1.- Ni Deklarasion kiijtoa ke nopa tekichiuanij kimokuitauisej ma kintepanitakilikaj ininderechoj, kinpaleuisej más nopa ueuentsitsin, nanatsitsin, konemej, telpokamej, siuamej, uan maseualmej kati mokokoaj.

2.- Tekichiuanij tekitisej chikauak para kinmanauisej konemej uan siuamej kati amo kuali kinpixtokej ininchan, pampa amo akaj eltok kinmakilis uan kinixpanos.

Artículo 23
San masealtsitsin eltok mokalisej ipan nochi nopa tekit kati kichiuaj tekichiuanij (programas) kanke kiitaj kenijkatsa tepajtisej, momachtisej konemej, keman kinmakasej kalli, uan ininjuantin monechikosej para kiitasej kenijkatsa kichiuasej.

Artículo 24
1.- Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj mopajtisej ika xiuipajti, pero nojkia ma kimpajtikaj ne altepeko kanke eltok sentro de salud.

2.- Ma kimpajtikaj ika pajti ten nejnelia kualli, kenamej kichiuaj ika ne koyomej, maske san kentsin mokokoa uan nojkia kati amo kualli inintsontekon.

Artículo 25
San maseualtsitsin kipiyaj derechoj para ma kineltokakaj ten ininjuantin kinekisej kati inindios kati kitiochiuasej, kualtiyas at, teteyot, talli, o sekijnok tamanti uan ma kinmanauikaj para nojkia kitekiuisej ininkoneuan.

Artículo 26
1. Ininaxka nopa talli san maseualtsitsin kanke mochantijtokej entes  ne achiya.

2. Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj para ma kitekiuikaj nopa talli kati eli ininaxka, kenamej nopa komuntalli o kati mokouijtokej.

3. Tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para kimanauisej nochi ni talli kati ininaxka nopa san maseualtsitsin. Pero nochipa moneki kintepanitalisej inintal, uan ten ininjuantin kichiuaj entes ne achiya.

Artículo 27
Tekichiuanij uan san maseualtsitsin mokamanaluisej para kiitasej kenijkatsa kimanauisej nopa talli kati ininaxka uan kiitasej ipan koyomej. San maseualtsitsin no kipiyas ipati ininkamanal.

Artículo 28
1. Taj nopa tekichiuanij kinempolosej talli kanke itstokej san maseualtsitsin uan amo motajtanilijkej tekichiuanij para kichiuasej nopa tamanti, eltok nopa tekichiuanij taxtauasej o kikuepasej nopa talli kanke tanempolojkej, nopa taxtauali moneki elis parejoj para san maseualtsitsin.

2. Taj nopa tekichiuanij mokajkej ininuaya san maseualtsitsin para ma kinenpolokaj talli kanke ininjuantin itstokej o tekitij, uajka nopa tekichiuanij eltok kinmakasej seyok talli kanke mochantisej o tekitisej, pero moneki kualli talli taj kinmakasej.

Artículo 29
1.- Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj kualli itstosej kanke mochantijtokej, tameuasej, tachpanasej para amo onkas kokolisti, uan nopa tekichiuanij kichijchiuasej programas para kinpaleuisej san maseualtsitsin para ma mochiua ni tamanti.

2.- Tekichiuanij kinpaleuisej san maseualtsitsin para amo ma kimontonokaj kanke mochantijtokej se taijki kati mauilili, keman koyomej amo kintajtanilijkej taj kualtiyas kitalisej nopa tamanti.

3.- Taj nopa tamanti mauilili ten kitalijkej koyomej kinnempolojkaj nopa san maseuatltsitsin, nopa tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kimpajtisej uan kiitas kenijkatsa kichiuas para ayejmo ma kitalikaj nopa tamanti mauilili kati kualtiyas sempa kinnempolos.

Artículo 30
1.- Tekichiuanij amo kinkauasej ma kalakikaj tsontolomej kanke mochantijtokej san maseualtsitsin, tamelaua kena kualtiyas pero taj nopa san maseualtsitsin kinekij ma nopona ma itstokaj.

2.- Taj nopa tekichiuanij kinekij ma kalakikaj tsontolomej kanke itstokej san maseualtsitsin moneki kintajtanisej permisoj nopa san maseualtsitsin.

Artículo 31
1.- Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj kimanauisej nochi ten kipiyaj ipan ininkomunidades, kenijkatsa itstokej, kenijkatsa tekitij mila, kenijkatsa mauiltiaj, kenijkatsa kichiuaj se tamanti (komalli, chachapalli, kati kuaxiximaj, kati kichijchiuaj chikiuit, pantsin, kati texiuipajtiaj, kati tetatemoliaj, kati kichiuaj se tajpalolli, kati texiktekij uan sekijnok tamanti), kenijkatsa kimokuitauiaj kuatitamit, ueyat, kanke mochantijtokej. Nochi ten nikan tikijkuiloaj moneki ma kichiuakaj, amo akaj eltok kiniluis amo ma kichiuakaj nochi ni tamanti.

2.- Tekichiuanij uan san maseualtsitsin tekitisej para nochi ni tamanti ma momanaui uan ma kinnextilikaj ininkoneuan.

Artículo 32
1.- Nopa san maseualtsitsin ininjuantin kimatij para taya kitekiuisej nopa talli kati ininaxka, ininjuantin kimatij taya kichiuiliyaj o kitokaj, uan nojkia ten onka kanke itstokej ininjuantin kimatij para taya kitekiuisej kenamej tet, sokit, sakat, xalli, kuauit, san moneki kikuisej kanke amo kipiya ininteko.

2.- Tekichiuanij kintatanilisej nopa san maseualtsitsin kenijkatsa kinekij ma kichijchiuakaj se amat (ley) kanke amo ma kinempolokaj kanke ininjuantin itstokej   o mochantijtokej, uan nojkia amo ma kinempolokaj ten ininjuantin kitekiuiaj, uelis kanke pano se ueyat, kanke milchiuaj o seyok tamanti.

3.- Taj tanempolosej nopa tekichiuanij uajka moneki ma kintaxtauikaj nopa san maseualtsitsin uan nojkia ma kimanauikaj nochi ten nopona eltok kanke kinekisej tanempolosej.

Artículo 33
1.- Nochi ten kichiuaj, ten kipiyaj, ten kiajokuij san maseualtsitsin ipan ininkomunidades, kimanauiya ni Deklarasion para ma kichijtiualakaj nochipa pampa nojkia kinmanauia ni derechoj kati kiiluiaj internacional, kiijtosneki ke kipiya ipati ipan nochi ni taltipakti.

2.- San maseualtsitsin kipiyaj derechoj para kitananasej kalli kanke monechikosej, kanke kichiuasej juntaj, kanke momachtisej uan kenijkatsa monauatisej kenamej ininjuantin kinekisej pampa nopa Derechos Humanos kinkaua ma kichiuakaj ni tamanti.

Artículo 34
Nopa san maseualtsitsin kipiyaj derechoj kitemosej kenijkatsa kichiuasej para kitananasej kalli kanke monechikosej, kanke kichiuasej juntaj, kanke momachtisej uan kenijkatsa monauatisej kenamej ininjuantin kinekisej pampa nopa Derechos Humanos kinkaua ma kichiuakaj ni tamanti.

Artículo 35
Tekichiuanij san maseualtsitsin kati tanauatiaj ipan ininkomunidades ininjuantin ininkuentaj nochi ten kichiuasej ipan ininkomunidad uan ten kichiuaj ininmaseualuaj.

Artículo 36
1.- San maseualtsitsin kati itstokej uejka, kati panotokej sejkoyok (Estados Unidos, España, Guatemala) kipiyaj derechoj naja tatilantosej iuaya ininmaseualpoyouan uan nojkia kipiyaj derechoj tapaleuisej para ke nopa san maseualtsitsin naja kichiuasej nochi ten momajtokejya kichiuaj ipan ininkomunidad.

2.- Tekichiuanij kiitasej kenijkatsa kichiuasej para ma mochiua ni tamanti.

Artículo 37
1.- Nopa tekichiuanij kinmakasej tanauatilli  nopa Estados para ma kitepanitakaj uan ma kichiuakaj ten eltok ipan nochi nopa tratados, acuerdos uan sekijnok amat kati kinpaleuia san maseualtsitsin.

2.- Ten nikan eltok ipan ni Deklarasion amo kiijtosneki ke nopa ten eltok ipan sekijnok amat amo kipiya ipati o kipata ni Deklarasion.

Artículo 38
Tekichiuanij kintajtanilisej san maseualtsitsin kenijkatsa kichiuasej para ke nochi ten ni Deklarasion kiijtoua, ma motepanita uan nelia ma mochiua.

Artículo 39
Nopa tekichiuanij eltok kimpaleuisej san maseualtsitsin ika tomin keman kinekisej kichiuasej se tamanti, kiani mochiuas ten kineki ni Deklarasion.

Artículo 40
San maseualtsitsin kipiyaj derechoj ma kinkualchijchiuilikaj kualanti ipan ne tekikalko keman kipiyasej kualanti, moneki nimanstin ma kikualchijchiuakaj nopa kualanti. Keman nopa tekichiuanij kikualchijchiuasej nopa kualanti moneki kiitasej miyak tamanti pampa ni san maseualtsitsin seyok tamanti itstokej kej koyomej, ininjunatin seyok tamanti ininnemilis, uan seyok tamanti tamajmachiliaj. Kipiyaj kitepanitasej ten kiijtoa miyak amat kati kipiya ipati ipan nochi taltipakti (internacional).

Artículo 41
Ne tekichiuanij kati itstokej ipan Sistema de Naciones Unidas, nopa órganos uan organismos kati nelixtachixtokej uan sekijnok tekichiuanij, mokalakisej para ke nopa derechos de san maseualtsitsin ma mochiua uan ma motepanitakaj. Nojkia kichiuasej ma nopa san maseualtsitsin ma mopaleuikaj ininuaya nopa tekichiuanij para ma motepanita ininderechoj.

Artículo 42
Nojkia nopa Naciones Unidas, tekichiuanij kati nopona itstokej, kenamej ne Foro Permanente kati mokalakia para kikalchijchiua kualanti de san maseualtsitsin, nopa órganos kati ixtachixtokej, kenamej ne nivel local, uan ne estados, nochi ni tekichiuanij tekitisej para ma motepanita nochi ten moamataltok ipan ni Deklarasion, kitemosej ma motepanita uan ma mochiua ten kiijtoa ni Deklarasion.

Artículo 43
Nochi ten kiijtok ni Deklarasion, amo nochi kiamataltokej ininderechos de san maseualtsitsin, ni ten kiijtoa eli san se pilkentsin, pampa san maseualtsitsin kipiyaj miyak derechos kati eltok kintepanitalisej.

Artículo 44
Nochi ten kiijtoa ni Deklarasion, de ni derechos para san maseualtsitsin, eli para siuamej uan takamej.

Artículo 45
Ten nikan eltok ipan ni Deklarasion amo kiijtosneki ke nopa derechos kati san maseualtsitsin kipiyaj,  amo kipiya ipati, nojkia kiijtoa ma kintepanitalikaj ininderechos kati teipan kinmakas tekichijket.

Artículo 46
1.- Nochi ten ni Deklarasion kiijtoa, amo akaj kipiya derechoj para kichiuas se tamanti ten kinsosolos san maseualtsitsin, pampa uajka kiixpanos ten kineki nopa Naciones Unidas, uan amo ma kiijto ke ni Deklarasion kinmakatok perimisoj para kichiuasej se tamanti kati amo eltok mochiuas, ipan se komunidad kanke kipiyaj initekichiuajuaj.

2.- Se tamanti kati mochiuas ten kiijtoa ni Deklarasion, moneki kichiuasej ten kualli, moneki ma kitepanitakaj nochi ininderechos de san maseualtsitsin. Taj se tamanti amo eltok kichiuasej, nopa san maseualtsitsin moneki kinmakasej se tanauatilli (ley) para amo ma kichiuakaj. Uan keman amo kinkauasej nopa san maseualtsitsin ma kichiuakaj se tamanti, ne tanauatiyanij amo eltok kinejeliuisuisej nopa san maseualtsitsin o kinixpanosej.

3.- Nochi ten kiijtoa ni Deklarasion mochijki para ma kintepanitakaj san maseualtsitsin, ma kinmakakaj justisiaj, ma no mokalakikaj ipan politikaj kati kichiuaj tekichiuanij ne altepeko, para ma san se moitakaj kej maseualmej, ma amo kinixpanokaj.

Traductor. Lic. Eliazar Hernández Hernández
Comunidad: Huextetitla, Orizatlán, Hidalgo